กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

http://computer.bcc.ac.th

กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2558

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ง 21218 (ม.1)   ง 20226 (ม.1)  ง 21202 (ม.1)   ง 21102 (ม.1)    
ง 22102 (ม.2) ง 22202 (ม.2) ง 23102 (ม.3)  ง 20226 (ม.3)
ง 23202 (ม.3) ง 23217 (ม.3)


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ง 31102 (ม.4) ง 30203 (FE) ง 30262 (FE) ง 30264 (FE)

:::: บุคคลากร ::::

นายเกษม  สวัสดี
ตำแหน่่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สอนระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
Email  :  kasem.sa@bcc1852.com
เบอร์โทร :  0-2637-1852 ต่อ 3263 , 6204
นางอังสนา  โตกะหุต
ตำแหน่ง : หัวหน้างานลูกเสือ
สอนระดับ : มัธยมศึกษาปีที่ 1
Email : angsana.to@bcc1852.com
เบอร์โทร : 0-2637-1852 ต่อ  6204
นายสายัณห์  นิ่มน้อม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
สอนระดับ : มัธยมศึกษาปีที่ 3
Email :sayan.ni@bcc1852.com
เบอร์โทร : 0-2637-1852 ต่อ 6204
นายวิชัย สีสุด
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
สอนระดับ : มัธยมศึกษาปีที่ 5
Email :wichai.sr@bcc1852.com
เบอร์โทร : 0-2637-1852 ต่อ 3263
นายสุรเดช    แดงเดช
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
สอนระดับ : มัธยมศึกษาปีที่ 4
Email : suradech.da@bcc1852.com
เบอร์โทร : 0-2637-1852 ต่อ 3263
นายนัทที   ทัศกลิ่น
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
สอนระดับ : มัธยมศึกษาปีที่ 5
Email : nattee.th@bcc1852.com
เบอร์โทร :  0-2637-1852 ต่อ 3263
นายมนตรี   สกุลจิตรานนท์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
สอนระดับ : มัธยมศึกษาปีที่ 6
Email : montri.sa@bcc1852.com
เบอร์โทร : 0-2637-1852 ต่อ  3263
นางสาวจันตรี   สวนขวัญ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
สอนระดับ : มัธยมศึกษาปีที่ 1
Email : jantri.su@bcc1852.com
เบอร์โทร : 0-2637-1852 ต่อ 3221
นางสาวสุพี   ดอนไพรปาน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
สอนระดับ : มัธยมศึกษาปีที่ 2
Email :supee.do@bcc1852.com
เบอร์โทร : 0-2637-1852 ต่อ 3261
นางสาวอรสา   ยกย่อง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
สอนระดับ : มัธยมศึกษาปีที่ 3
Email : orasa.yo@bcc1852.com
เบอร์โทร : 0-2637-1852 ต่อ 3231
 
แก้ไขครั้งสุดท้าย: Monday, 16 November 2015, 10:33AM