กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา

เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ม.5 คณิตศาสตร์พื้นฐาน | ครูอัมพิกา ครูภัทรศักดิ์ | เรื่อง สถิติ: การวัดการกระจายของข้อมูล Part 3 (download) new!

ม.5 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | ครูวีรยุทธ ครูจงรัก | เรื่อง Trigonometric Functions (download) new!

ม.6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | ครูจงรัก ครูกิตติ | เรื่อง ความน่าจะเป็น ใบงานที่ 1-7 (download) ใบงานที่ 8-19 (download) ใบงานที่ 20-26 (download) ใบงานที่ 27-30 (download) ใบงานที่ 31-39 (download)

กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 21101)
 • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 20201)
 • คณิตศาสตร์เพิ่มพูน (ค 22291)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 22101)
 • คณิตศาสตร์เพ่มเติม (ค 20203)
 • คณิตศาสตร์เพิ่มพูน (ค 22293)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 23101)
 • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 20205)
 • คณิตศาสตร์เพิ่มพูน (ค 23295)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 31103)
 • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 31203)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 32103)
 • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 32203)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 33203)

บุคลากร ปีการศึกษา 2560

ครูดวงกมล วุฒิพานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ มัธยม
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขภายใน #3211

ครูจงรัก  ตั้งจิตเพียรดี
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6

หมายเลขภายใน #3253

ครูศุภวรรณ  เหลืองคงอยู่
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขภายใน #3221

ครูภัทรศักดิ์ มนุญโย
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5

หมายเลขภายใน #3253

ครูกิตติ  คงสิริเวทย์
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขภายใน #3253

ครูอารีรัตน์  สายสิงห์
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขภายใน #3253

ครูปิยะวรรณ  ศุภหัส
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6

หมายเลขภายใน #3253

ครูชัยนันท์  เตระวิชชนันท์
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขภายใน #3231

ครูอัมพิกา  อูปแก้ว
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขภายใน #3253

ครูอลิสา ไสยกิจ
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขภายใน #3211

ครูวีรยุทธ  วิริยะศิริพจน์
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขภายใน #3253

ครูฐิตรินทร์  นิลสกุลวัฒน์
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขภายใน #3253

ครูเอกพล  กมลเพชร
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขภายใน #3253

ครูโกสินทร์  เชื้อประโรง
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขภายใน #3253

ครูสุจิตรา  โง้วอัมราภรณ์
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขภายใน #3221

ครูชมพูนุช  มาโนชญ์คงสวัสดิ์
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3

หมายเลขภายใน #3211

ครูพันทิพา  รัตนวาทิน
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เบอร์ติดต่อ 3211

ครูนิโลบล  โพธา
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เบอร์ติดต่อ 3221

ครูปาริฉัตร  ตันติอาภรณ์กุล
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เบอร์ติดต่อ 3231

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

1. การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

    International Mathematics Competition (IMC 2013) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    แข่งขัน ณ เมืองเบอร์กาส สาธารณรัฐบัลแกเรีย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

    จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

นายธีมธรรศ  จิรนันท์ธวัช ห้อง 411

รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทกลุ่มบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภททีม

เด็กชายสุวิจักขณ์  มงคลากร ห้อง 210

รางวัลเหรียญทองแดงประเภทบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทกลุ่มบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภททีม

2. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556

    International Mathematics Olympiad 2013 (IMO 2013)

    ณ เมืองซานตา มาร์ตา สาธารณรัฐโคลัมเบีย   ระหว่างวันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2556

    จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นายธนัท  โกมลสิริภักดี ห้อง 611

ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Monday, 31 July 2017, 12:37PM