กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Download ไฟล์เอกสารประกอบการสอนปีการศึกษา 2/2559
เรื่อง ชั้น ครูผู้สอน
เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4 ครูฐิตรินทร์ เอกสาร
     

จำนวนเชิงซ้อน

ม.5

ครูวีรยุทธ/ครูจงรัก

ใน Facebook 165 

ลำดับและอนุกรม

ม.5 ครูอัมพิกา/ครูภัทรศักดิ์

หน้าปก

เอกสาร

เวกเตอร์ ม.6 ครูจงรัก/ครูกิตติ

ใน Facebook 164

     

 

กำหนดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ค 20202 ค 31104

 21102

 31204

ค 21292  


มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ค 20204 ค 32104 
 22102 ค 32204
ค 22294  

ค 20210

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ค 23296 ค 30211 
ค 20206  ค 33204
ค 23102
   

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มัธยม

ครูปิยะวรรณ ศุภหัส
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ มัธยม
ครูมัธยมศึกษาปีที่ 6

เบอร์ติดต่อ 3253

ครูดวงกมล  วุฒิพานิช
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เบอร์ติดต่อ 3221

ครูจงรัก  ตั้งจิตเพียรดี
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เบอร์ติดต่อ 3253

ครูศุภวรรณ เหลืองคงอยู่
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เบอร์ติดต่อ 3211

ครูภัทรศักดิ์  มนุญโย
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5

เบอร์ติดต่อ 3253

ครูกิตติ  คงสิริเวทย์
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เบอร์ติดต่อ 3253

ครูชมพูนุช
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3

เบอร์ติดต่อ 3231

ครูวีรยุทธ  วิริยะศิริพจน์
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เบอร์ติดต่อ 3253

ครูอารีรัตน์  สายสิงห์
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เบอร์ติดต่อ 3253

ครูชัยนันท์  เตระวิชชนันท์
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เบอร์ติดต่อ 3231

ครูอัมพิกา  อูปแก้ว
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เบอร์ติดต่อ 3253

ครูพฤกษา  ไสยกิจ
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เบอร์ติดต่อ 3221

ครูฐิตรินทร์  นิลสกุลวัฒน์
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เบอร์ติดต่อ 3253

ครูเอกพล  กมลเพชร
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เบอร์ติดต่อ 3253

ครูสุจิตรา  โง้วอัมราภรณ์
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เบอร์ติดต่อ 3211

ครูโกสินทร์  เชื้อประโรง
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เบอร์ติดต่อ 3253

ครูพันทิพา  รัตนวาทิน
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3

เบอร์ติดต่อ 3221

ครูนิโลบล  โพธา
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2

เบอร์ติดต่อ 3211

ครูปาริฉัตร  ตันติอาภรณ์กุล
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เบอร์ติดต่อ 3231

บทเรียนออน์ไลน์
ชั้น         เรื่อง

ม.1

ค 21102 เรื่องคู่อันดับและกราฟ (ครูสุจิตรา และครูดวงกมล)

Download

ม.1

ค 20202 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล (ครูพฤกษา)

Download

ม.3

ค 23102 เรื่องสถิติเบื้องต้น (ครูชัยนันท์)

Download

ม.3

ค 23102 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติเบื้องต้น (ครูอารีรัตน์)

Download

ม.4

ค 31104 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ (ครูฐิตรินทร์ และครูกำธร)

Download

ม.4

ค 31204 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น (ครูภัทรศักดิ์)

Download

ม.5

ค 32104 เรื่องลำดับเรขาคณิต(PPT)(ครูปิยะวรรณ และครูอัมพิกา)

Download

ม.5

ค 32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ตรีโกณมิติ (ครูวีรยุทธ)

        (สำหรับนักเรียน ม.5 ที่สนใจและนักเรียนกลุ่ม FE)

         >> FileVDO จาก Youtube ประกอบการเรียน

ม.5

ค 32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ตรีโกณมิติ (ครูกิตติ)

Download

ม.5

เรื่องความสัมพันธ์เวียนเกิด สำหรับนักเรียน Gifted (ครูจงรัก)

Download

ม.6

ค 33204 เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (ครูปิยะวรรณ และครูเอกพล)

        - PowerPoint เรื่องรอยเดินออยเลอร์ และ วงจรออยเลอร์

        - PowerPoint เรื่องกราฟออยเลอร์

        - PowerPoint เรื่องกราฟประยุกต์กราฟ

Download

Download

Downloadผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

1. การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

    International Mathematics Competition (IMC 2013) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    แข่งขัน ณ เมืองเบอร์กาส สาธารณรัฐบัลแกเรีย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

    จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

นายธีมธรรศ  จิรนันท์ธวัช ห้อง 411

รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทกลุ่มบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภททีม

เด็กชายสุวิจักขณ์  มงคลากร ห้อง 210

รางวัลเหรียญทองแดงประเภทบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทกลุ่มบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภททีม

2. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556

    International Mathematics Olympiad 2013 (IMO 2013)

    ณ เมืองซานตา มาร์ตา สาธารณรัฐโคลัมเบีย   ระหว่างวันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2556

    จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นายธนัท  โกมลสิริภักดี ห้อง 611

ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Thursday, 3 November 2016, 11:12AM