กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมัธยม

   

    

TEACHER updated 6 May, 2016

ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ภาพกิจกรรมทางภาษา ปีการศึกษา 2558  

สรุปรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

รายงานการแข่งขันด้านวิชาการ 21 สิงหาคม 2558 

ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อม คนเก่งภาษา  

คณะครูและเจ้าหน้าที่การศึกษา จากเมืองอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นม.5 วันที่ 19 มิถุนายน 2558 

การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษภายในโรงเรียน โดย I STUDY

รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขัน NJ Spelling Bee 2015

กิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม BCC Open House 2014 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายวิชาภาษาต่างประเทศ ม.ต้น  

สาระสำคัญ รายวิชาสาระเพิ่มเติม ม.ต้น 

รายวิชาภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย 

สาระสำคัญ รายวิชา FE ม.ปลาย 

 

กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2/2558

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จ 21202 (ม.1)

จ 20201 (ม.1)

อ 20237 (ม.1)

อ 21292 (ม.1)

อ 20202 (ม.1)

อ 20239 (ม.1)

อ 21102 (ม.1)

จ 20201 (ม.2)

จ 22203 (ม.2)

อ 22102 (ม.2)

อ 22294 (ม.2)

อ 20204 (ม.2)

อ 20207 (ม.2)

จ 20209 (ม.3)

จ 23206 (ม.3)

อ 20207 (ม.3)

อ 23102 (ม.3)

อ 23296 (ม.3)

อ 20206 (ม.3)

 


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จ 30202 (ม.4)

อ 31102-1 (ม.4)

อ 31102-2 (ม.4)

อ 31202-1 (ม.4)

อ 31202-2 (ม.4)

จ 30204 (ม.5)

อ 32104-1 (ม.5)

อ 32104-2 (ม.5)

อ 32202 (ม.5)

จ 30206 (ม.6)

อ 30274-1 (ม.6)

อ 30274-2 (ม.6)

อ 33202 (ม.6)

อ 30207 (FE)

อ 30223 (FE)

อ 30224 (FE)

อ 30236 (FE)

อ 30256 (FE)

อ 30260 (FE)

อ 30265 (FE)

อ 30266 (FE)

อ 30268 (FE)

อ 30270 (FE)

อ 30275 (FE)

อ 30271 (FE)

อ 30267 (FE)

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Wednesday, 22 June 2016, 6:19PM