..........................ติดต่อกลุ่มสาระฯ  โทร 02-637-1852 ต่อ 3213.........................

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ 2/2558

ท 21102-1 (ม.1)   ท 21102-2 (ม.1)   ท 21292 (ม.1) ท 22102-1 (ม.2) ท 22102-2 (ม.2) 
ท 22102-3 (ม.2) ท 22102-4 (ม.2) ท 20216-1 (ม.2) ท 20216-2 (ม.2) ท 22394 (ม.2)
ท 20203-1 (ม.3) ท 20203-2 (ม.3) ท 20211 (ม.3) ท 23102-1 (ม.3) ท 23102-2 (ม.3)
ท 23102-3 (ม.3) ท 23296 (ม.3)  


 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2558

ท 31102-1 (ม.4)     ท 31102-2 (ม.4) ท 31102-3 (ม.4) ท 31292 (ม.4) ท 32102-1 (ม.5)
ท 32102-2 (ม.5) ท 32102-3 (ม.5) ท 32294 (ม.5) ท 33102-1 (ม.6) ท 33102-2 (ม.6)
ท 32296 (ม.6)
ท 30213 (FE) ท 30214-1 (FE) ท 30225 (FE)
ท 30222 (FE)
ท 30224 (FE)  

 

Magical Box / นิทาน Pop Up / นิราศ On Line

ผลงานนักเรียน Gifted

นิทานอาเซียน ค่่ายภาษาไทย วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท  จังหวัดระยอง

โครงการเปิดโลกทัศน์พัฒนาผู้เรียน สู่แหลงเรียนรู้ใหม่ "ภาษาไทยสัญจร"  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จัดโครงการวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558  ณ เมืองจำลองพัทยา และ Art  in  Paradise เมืองพัทยา
โครงการ "ปุจฉาภาษาไทย" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2558


แก้ไขครั้งสุดท้าย: Wednesday, 18 November 2015, 10:08AM