General news and announcements


กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
แบบประเมินโครงการ "สร้างเสริมบรรยากาศในห้องเรียน" รูปภาพของE-learning administrator E-learning administrator 0 E-learning administrator
Sun, 19Feb 2017, 8:23 AM
แบบประเมินอาชีพที่ฉันชอบ ระดับม.3 รูปภาพของE-learning administrator E-learning administrator 0 E-learning administrator
Fri, 17Feb 2017, 2:17 PM
ระบบ BCC Courseonline New Server รูปภาพของE-learning administrator E-learning administrator 0 E-learning administrator
Sun, 29Jan 2017, 12:38 PM
แบบประเมินการสอนรายวิชา อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 รูปภาพของE-learning administrator E-learning administrator 0 E-learning administrator
Mon, 1Feb 2016, 8:05 PM
แบบประเมิน Common Goal to Common Sense รูปภาพของE-learning administrator E-learning administrator 0 E-learning administrator
Mon, 25Jan 2016, 10:13 AM
คู่มือการเข้าและออกจากระบบอินเตอร์เน็ต รูปภาพของE-learning administrator E-learning administrator 0 E-learning administrator
Mon, 23Nov 2015, 8:06 AM
แบบประเมินความพึงพอใจ "การจัดคาบเรียน 40 นาที ระดับมัธยมศึกษา" รูปภาพของE-learning administrator E-learning administrator 0 E-learning administrator
Tue, 22Sep 2015, 9:21 PM
นักเรียนเข้ารับรางวัลเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ รูปภาพของkosum.ru kosum.ru kosum.ru kosum.ru 0 kosum.ru kosum.ru
Thu, 9Jan 2014, 10:02 PM
ตัวแทนประเทศแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ รูปภาพของkosum.ru kosum.ru kosum.ru kosum.ru 0 kosum.ru kosum.ru
Thu, 9Jan 2014, 10:01 PM
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ British Council English Competition 2013 รูปภาพของkosum.ru kosum.ru kosum.ru kosum.ru 0 kosum.ru kosum.ru
Thu, 9Jan 2014, 3:53 PM
นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ รูปภาพของkosum.ru kosum.ru kosum.ru kosum.ru 0 kosum.ru kosum.ru
Thu, 9Jan 2014, 12:32 PM
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก INTEL ISEF 2013 รูปภาพของkosum.ru kosum.ru kosum.ru kosum.ru 0 kosum.ru kosum.ru
Thu, 9Jan 2014, 12:17 PM