ครูทุกท่านสามารถแจ้งเปิดรายวิชาออน์ไลน์ได้ โดยส่งรายละเอียดต่อไปนี้

1. รหัสรายวิชา
2. ชื่อรายวิชา
3. ชื่อครูผู้สอน
4. ระดับชั้นที่จะใช้สอน
5. จำนวนหน่วยกิต
5. ภาคเรียน และปีการศึกษาที่จะเปิดสอน

 

ยังไม่มีรายวิชาในประเภทนี้